Tornar

Notícies

La Diputació de Girona destina prop de 12 milions d'euros als ajuntaments

La Junta de Govern de la Diputació de Girona ha acordat destinar 11.715.347,71 € als municipis gironins a través del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural. D'aquests, 5.221.405,92 seran per a despeses d'inversió; 4.740.120,79 per a despeses corrents, i 1.753.821 per a despeses culturals. La subvenció mínima per a cada ajuntament és de 25.500 €, que és l’import mínim assignat a tots els municipis de menys de 2.000 habitants.

Per als ajuntaments amb una població més gran, l'import de la subvenció s'incrementa en funció del nombre d’habitants i dels ingressos corrents de què disposen. La percepció de la subvenció va lligada a la presentació del corresponent compte justificatiu per part dels ajuntaments. L'Ajuntament de Girona no entra en el càlcul del repartiment ja que té assignada una subvenció anual de 650.000 €.

El Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

El Fons de Cooperació Econòmica i Cultural és un fons creat l'any passat que uneix els antics Fons de Subvencions de Cooperació Municipal i Fons de Cooperació Cultural. Les bases reguladores del Fons permeten finançar fins al 100 % de la despesa subvencionada, així com destinar-lo a despesa corrent i/o a despeses d'inversió, característiques introduïdes els darreres anys amb l’objectiu de fer front a la situació de crisi econòmica i financera. Les despeses municipals que es poden finançar amb càrrec al nou Fons són:

a) Despeses en béns corrents i serveis efectuades en l'àmbit de la cultura, les arts i la música. A les despeses culturals, els ajuntaments hauran de destinar-hi el 15 % de la subvenció anual que els correspongui en concepte d'aquest Fons.
b) Despeses en inversions reals i transferències de capital en obres de competència municipal.
c) Despeses en béns corrents i serveis vinculades a la prestació de serveis obligatoris Amb caràcter excepcional i per tal d’atendre la situació financera que la crisi econòmica ha generat en els municipis, també són subvencionables les despeses en béns corrents i serveis.
Tornar